Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki - 2016 r.

zamawiający: Gmina Fabianki
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RFZ.271.1.2.2016
wartość: mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy pzp
termin składania ofert: 7 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Fabianki zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki – 2016 r.”, z dnia 7.04.2016 r. została wybrana oferta firmy: Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – za cenę brutto 211.333,19 zł Firma spełniła warunki udziału w postępowaniu i zdobyła najwyższą ilość punktów w kryteriach postawionych przez Zamawiającego. Punktacja przedstawia się następująco: Oferta nr 1 firmy: Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena – 90 pkt. Okres gwarancji – 10 pkt. Razem – 100 pkt. Oferta nr 2 firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno Cena – 86,84 pkt. Okres gwarancji – 10 pkt. Razem – 96,84 pkt. Oferta nr 3 firmy: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn Cena – 77.19 pkt. Okres gwarancji – 10 pkt. Razem – 87,19 pkt.  
Fabianki: Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki - 2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2517210, faks 054 2517229.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.fabianki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki - 2016 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Droga Chełmica Duża 1 - 0,180 km Droga Chełmica Duża 2 - 0,180km Droga w Fabiankach - 0,200 km Droga w Bogucinie - 0,360 km Droga Krępiny - Zarzeczewo - 0,410 km Droga w Nasiegniewie - w kierunku Zadusznik - 0,550 km Roboty budowlane będą polegały na: wyrównaniu istniejącej podbudowy wykonaniu nowej podbudowy wykonaniu nawierzchni asfaltowej.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, pod warunkiem że wykonawca do wyceny przyjmie ceny, narzuty i zysk, nie większe niż te jakie przyjął przy wycenie robót pierwotnych. Ceny materiałów i sprzętu nie powtarzające się będą podlegały negocjacjom.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie min. 300 m drogi o nawierzchni bitumicznej - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót, sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do siwz. Oraz przedstawią dowody dotyczące najważniejszych robót określające czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa wyżej mogą być: poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Ocena spełnienia przedstawionego powyżej warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. Formuły: spełnia/ nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów- musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki wykonawca spełnia. (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oceniane będzie w oparciu o załączone do oferty oświadczenie Wykonawcy zgodne z zapisem art. 22 ust. 1 Pzp. - zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniane będzie w oparciu o załączone do oferty oświadczenie Wykonawcy zgodne z zapisem art. 22 ust. 1 Pzp. - zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełnić druk Formularz ofertowy lub przygotować ofertę ściśle wg wzoru - druku załączonego przez Zamawiającego - druk stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2.Przygotować kosztorys ofertowy, który należy sporządzić przy pomocy wzoru załączonego przez Zamawiającego- wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 3.Upoważnienie - pełnomocnictwo do podpisania oferty - wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 4.Oświadczenie o udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Wymagane jest udzielenie co najmniej 3-letniej gwarancji 5.Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania - wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Wypełnienie tego załącznika jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zamierza powierzyć cześć prac podwykonawcom. 6. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 11 1. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio , nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku (w przypadku postawienia przez zamawiającego warunków dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. okres gwarancji - 10
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się możliwość zmiany umowy, w następujących okolicznościach: - nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) ; - w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT . Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. - zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego; - Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii - zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.). W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym). - wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek) - wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy; - wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia lub zakończenia robót, z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej (w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od dnia, w którym stwierdzono taką konieczność), wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót podstawowych, wystąpienie siły wyższej, zdarzeń zewnętrznych obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym, ani Zamawiający, ani wykonawca nie mogli Zapobiec, konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień, ekspertyz, badan, analiz, ; - Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia , rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót (w wypadku , gdy powyższe terminy ustalone zostaną w umowie na konkretne daty); - wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy ; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); - zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami; - udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.fabianki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki lub za zaliczeniem pocztowym obejmującym koszty przesyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. nr 18 (sekretariat). Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 7.04.2016 r. o godz. 10:15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane na stronach internetowych Portalu UZP w dniu 23.03.2016 r. pod numerem 66546- 2016
Opublikował: Sylwia Wnukiewicz (23 marca 2016, 15:24:42)

Ostatnia zmiana: Sylwia Wnukiewicz (12 kwietnia 2016, 10:06:09)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku przetargu , usunięcie SIWZ z załącznikami

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij