Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI
  · Archiwum aktualności
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · · Dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
  · · Archiwum
  · Zadania publiczne
  · · Zadania zlecone
  · · Zadania własne
  · Strategie, programy, plany
  · Plan ulic w Szpetalu Górnym
  · Związki i stowarzyszenia
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · Wójt
  · · Podstawowe zadania
  · · Uprawnienia
  · Sekretarz
  · Skarbnik
  · Jednostki pomocnicze (Sołectwa)
  · · Wykaz sołectw - Kadencja 2015-2019
  · · -poprzednie kadencje
  · · Statuty
  · · - poprzednie kadencje
  · Jednostki organizacyjne
 RADA GMINY
  · Skład rady
  · · Kadencja 2014-2018
  · · Kadencja 2010-2014
  · · Kadencja 2006-2010
  · Zadania i uprawnienia
  · Komisje
  · · Składy osobowe Komisji - kadencja 2014-2018
  · · · Zadania komisji
  · · · Plany pracy komisji
  · · · · 2016 rok
  · · Składy osobowe Komisji - kadencja 2010-2014
  · · Składy osobowe Komisji - kadencja 2006-2010
  · · Składy osobowe Komisji - kadencja 2002-2006
  · Wnioski i opinie komisji
  · Dyżury
  · Apele
  · Plan pracy Rady Gminy
  · · 2016 rok
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · · Uchwały Rady
  · · · 2005
  · · · 2004
  · · Uchwały Zarządu
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady Gminy
  · · · Kadencja 2014-2018
  · · · · Rok 2016
  · · · · Rok 2014
  · · · · Rok 2015
  · · · Kadencja 2010-2014
  · · · · Rok 2014
  · · · · Rok 2013
  · · · · Rok 2012
  · · · · Rok 2011
  · · · · Rok 2010
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · · Rok 2006
  · · · · Rok 2007
  · · · · Rok 2008
  · · · · Rok 2009
  · · · · Rok 2010
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · · · Rok 2004
  · · · · Rok 2005
  · · · · Rok 2006
  · · Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · · · Rok 2004
  · · · · Rok 2005
  · · · · Rok 2006
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · · Rok 2006
  · · · · Rok 2007
  · · · · Rok 2008
  · · · · Rok 2009
  · · · · Rok 2010
  · · Z posiedzeń Komisji Rolnictwa Rozwoju Gminy i Spraw Budżetowych
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · · · Rok 2005
  · · · · Rok 2006
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · · Rok 2006
  · · · · Rok 2007
  · · · · Rok 2008
  · · · · Rok 2009
  · · · · Rok 2010
  · · Z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  · · · Kadencja 2002-2006
  · · · · Rok 2005
  · · · · Rok 2006
  · · · Kadencja 2006-2010
  · · · · Rok 2006
  · · · · Rok 2007
  · · · · Rok 2008
  · · · · Rok 2009
  · · · · Rok 2010
  · · Klub Radnych Gminy Fabianki 'Porozumienie'
  · Stanowiska
  · Obwieszczenia Wójta
  · · Rok 2016
  · · Rok 2015
  · · Rok 2014
  · · Rok 2013
  · · Rok 2012
  · · Rok 2011
  · · Rok 2010
  · · Rok 2009
  · · Rok 2008
  · · Rok 2007
  · · Rok 2006
  · · Rok 2005
  · · Rok 2004
  · Zarządzenia Wójta
  · · Rok 2016
  · · Rok 2015
  · · Rok 2014
  · · Rok 2013
  · · Rok 2012
  · · Rok 2011
  · · Rok 2010
  · · Rok 2009
  · · Rok 2008
  · · Rok 2007
  · · Rok 2006
  · · Rok 2005
  · · Rok 2004
  · · Rok 2003
  · Opłaty i podatki
  · · Obowiązujące stawki podatku i opłaty lokalne
  · · · lata ubiegłe...
  · · Interpretacja dot. stosowania przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Ochrona środowiska
  · · Zawiadomienia
  · · · Rok 2012
  · · · Rok 2011
  · · · Rok 2010
  · · · Rok 2009
  · · · Rok 2008
  · · · Rok 2007
  · · · Rok 2006
  · · Postanowienia
  · · · Rok 2015
  · · · Rok 2014
  · · · Rok 2013
  · · · Rok 2012
  · · · Rok 2011
  · · · Rok 2010
  · · · Rok 2009
  · · · Rok 2008
  · · · Rok 2007
  · · · Rok 2004
  · · · Rok 2006
  · · Obwieszczenia
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · Decyzje dot. środowiskowych uwarunkowań
  · · · Rok 2012
  · · · Rok 2011
  · · · Rok 2010
  · · · Rok 2009
  · · · Rok 2008
  · · · Rok 2007
  · · · Rok 2006
  · · Wydanie decyzji
  · · Centrum Informacji o środowisku
  · · Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy Fabianki
  · · Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Fabianki
  · · Azbest
  · · Rejestr działalności regulowanej
  · · Odpady komunalne
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw
  · · USC i Ewidencja ludności
  · · Działalność gospodarcza
  · · Ochrona środowiska
  · · Podatki i opłaty lokalne
  · · Budownictwo
  · · Dodatki mieszkaniowe
  · · Drogownictwo
  · · Odpady komunalne
  · Sposób załatwiania
  · · USC i Ewidencja ludności
  · · · Urząd Stanu Cywilnego
  · · · · * sporządzenie aktu małżeństwa
  · · · · * sporządzenie aktu zgonu
  · · · · * zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia
  · · · · * wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  · · · · * zmiana imion i nazwisk
  · · · · * ustalenie pisowni imion lub nazwisk
  · · · · * decyzja o wpisaniu do ksiąg akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja)
  · · · · * decyzja o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  · · · · * decyzja o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego
  · · · · * decyzja o odtworzeniu treści aktu
  · · · · * medale za długoletnie pożycie małżeńskie
  · · · · * wydawanie dowodów osobistych
  · · · Ewidencja ludności
  · · · · * zameldowanie na pobyt stały
  · · · · * wymeldowanie z pobytu stałego
  · · · · * zameldowanie czasowe ponad 3 miesiące
  · · · · * wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
  · · · · * zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
  · · · · * zameldowanie na stałe cudzoziemca
  · · · · * zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca
  · · · · * wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego i czasowego
  · · · · * wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  · · · · * udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
  · · Działalność gospodarcza
  · · · Działalność gospodarcza
  · · · Sprzedaż napojów alkoholowych
  · · · · * zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · · · * jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · · · * potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · · · * zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
  · · · · * zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
  · · Ochrona środowiska
  · · Podatki i opłaty lokalne
  · · · * podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób fizycznych
  · · · * podatek od nieruchomości, rolny, leśny - od osób prawnych
  · · · * podatek od środków transportowych
  · · · * wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Rejestr instytucji kultury
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Budżet
  · · · Budżet na rok 2015
  · · · Budżet na rok 2014
  · · · Budżet na rok 2012
  · · · Budżet na rok 2011
  · · · Budżet na rok 2010
  · · · Budżet na rok 2009
  · · · Budżet na rok 2008
  · · · Budżet na rok 2016
  · · · Budżet na rok 2006
  · · · Budżet na rok 2007
  · · Realizacja budżetu
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Opinie RIO
  · · · 2015
  · · · - lata ubiegłe...
  · · Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono lub odroczono lub rozłożono zaległość podatkową
  · · · 2014
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg lub umorzeń
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2006
  · · · 2007
  · · · 2009
  · · · 2008
  · Majątek gminy
  · · lata ubiegłe...
  · Dług publiczny
  · · lata ubiegłe...
  · Realizacja inwestycji
  · · lata ubiegłe
  · Przetargi
  · Zapytania ofertowe
  · Mienie komunalne
  · · Przetargi
  · · · Rok 2015
  · · · Rok 2014
  · · · Rok 2013
  · · · Rok 2012
  · · · Rok 2011
  · · · Rok 2010
  · · · Rok 2009
  · · · Rok 2007
  · · · Rok 2006
  · · · Rok 2005
  · · · Rok 2004
  · · Wykaz nieruchomosci do sprzedaży
  · · · Rok 2015
  · · · Rok 2014
  · · · Rok 2013
  · · · Rok 2012
  · · · Rok 2011
  · · · Rok 2010
  · · · Rok 2009
  · · · Rok 2008
  · · · Rok 2007
  · · Sprzedaż bezprzetargowa
  · · · Rok 2015
  · · · Rok 2014
  · · · Rok 2013
  · · · Rok 2012
  · · Wykaz nieruchomości do wynajęcia
  · · · Rok 2013
  · Oferty inwestycyjne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Pracownicy Urzędu Gminy
  · · za 2014 rok
  · · za 2013 rok
  · · za 2012 rok
  · · za 2011 rok
  · · za 2010 rok
  · · za 2009 rok
  · · za 2008 rok
  · · za 2007 rok
  · · za 2006 rok
  · · za 2005 rok
  · · · za 2006 rok
  · · za 2004 rok
  · · za 2003 rok
  · · za 2002 rok
  · Jednostki organizacyjne
  · · za 2014 rok
  · · za 2013 rok
  · · za 2012 rok
  · · za 2011 rok
  · · za 2008 rok
  · · za 2010 rok
  · · za 2009 rok
  · · za 2007 rok
  · · za 2005 rok
  · · za 2006 rok
  · · za 2003 rok
  · · za 2002 rok
  · · za 2004 rok
  · Dyrektorzy szkół
  · · za 2014 rok
  · · za 2013 rok
  · · za 2012 rok
  · · za 2011 rok
  · · za 2010 rok
  · · za 2009 rok
  · · za 2008 rok
  · · za 2007 rok
  · · za 2006 rok
  · · za 2005 rok
  · · za 2004 rok
  · · za 2003 rok
  · · za 2002 rok
  · Radni Gminy
  · · za 2014 rok
  · · za 2013 rok
  · · za 2012 rok
  · · za 2011 rok
  · · za 2010 rok
  · · za 2009 rok
  · · za 2008 rok
  · · za 2007 rok
  · · za 2002 rok
  · · za 2003 rok
  · · za 2004 rok
  · · za 2006 rok
  · · za 2005 rok
 WYBORY
  · Wybory Prezydenta RP
  · · 2015 rok
  · · · II tura - Wybory Prezydenta RP
  · · Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej
  · Do Parlamentu Europejskiego
  · · 2014
  · · 2009
  · · 2004
  · Wybory do Sejmu i Senatu RP
  · · 2015
  · · 2011
  · · 2007
  · Wybory Samorządowe
  · · 2014
  · · · Obwieszczenia i komunikaty
  · · · Uchwały
  · · · Wyniki wyborów
  · · · Informacje
  · · · Postanowienia
  · · 2010
  · · · Obwieszczenia i komunikaty
  · · · Zarządzenia
  · · · Uchwały
  · · · Wyniki wyborów
  · · · Informacje
  · · · Postanowienia
  · · 2006
  · · · Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  · · · Terminarz przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta przez Gminną Komisję Wyborczą w Fabiankach
  · · · Skład Obwodowych Komisji Wyborczych
  · · · KANDYDACI
  · · · WYNIKI WYBORÓW
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Fabianki
  · · 2015
  · · 2011
  · · 2008
  · · 2007
  · Okręgi wyborcze
  · Wybory ławników
  · · 2015
  · · 2011
  · Wybory do Izb Rolniczych
  · · 2015
  · REFERENDA
  · · Referendum ogólnokrajowe 2015
 OGŁOSZENIA
  · Konkursy ofert na realizację zadań publicznych
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · Organizacje pozarządowe - oferty w trybie pozakonkursowym
  · · 2015 rok
  · Ogłoszenia dot. zatrudnienia
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Archiwum ogłoszeń
  · Ogłoszenia dot. mienia
  · Obwieszczenia różne
  · Informacje i ogłoszenia
  · Jakość wody przeznaczona do spożycia
 KONSULTACJE SPOŁECZNE
 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
  · Konsultacje
  · · Rok 2015
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej(GOPS)
  · · STATUT
  · · Zarządzenia Kierownika GOPS
  · · · Rok 2016
  · · · Rok 2015
  · · · Rok 2014
  · · · Rok 2013
  · · · Rok 2012
  · · · Rok 2011
  · · · Rok 2010
  · · · Rok 2009
  · · · Rok 2008
  · · · Rok 2006
  · · · Rok 2005
  · · Ogłoszenia dot. zatrudnienia
  · · · Archiwum ogłoszeń
  · Gminny Zespół Oświaty(GZO)
  · · Zarządzenia Kierownika GZO
  · · · Zarządzenia 2008
  · · · Zarządzenia 2010
  · · Przetargi
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · Ogłoszenia dot. zatrudnienia
  · · · Ogłoszenia aktualne
  · · · Archiwum ogłoszeń
  · Zakład Gospodarki Komunalnej(ZGK)
  · · Ogłoszenia dot. zatrudnienia
  · Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach
 WERSJE ELEKTRONICZNE
  · DZIENNIK USTAW I MONITOR POLSKI
  · Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij